پروژه سدبتني دوقوسي شیروان
پروژه سدبتني دوقوسي شیروان

در راستای اجرای سیاست های وزارت نیروی دولت جمهوری اسلامی ایران و مدیریت منابع آب در کشور، ساخت سدهای بزرگ با هدف تأمین آب کشاورزی و شرب در دستور کار دولت قرار گرفت. سد بتنی دوقوسی شیروان که در روستای بارزو در استان خراسان احداث گردید اولین سد بتنی دو قوسی است که توسط یک شرکت پیمانکار ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی احداث شده است.

کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان