پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی
پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مساحت 150 کیلومتر مربع در 35 کیلومتری تهران در آزادراه تهران – قم واقع شده است. شرکت ملی ساختمان به عنوان پیمانکار عمومی پروژه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از سال 1376 طی 3 قرارداد و 2 الحاقیه تمامی زیر ساختها، سطوح پروازی و ساختمانهای جنبی فرودگاه را احداث نموده است.

کارفرما: شرکت فرودگاههای کشور

اهداف پروژه:

تکمیل فاز 1 شامل زیرساختها، تاسیسات زیربنایی، سیویل و سطوح پروازی

فرودگاه01

فرودگاه02