پروژه نیروگاه رامین اهواز
پروژه نیروگاه رامین اهواز

نيروگاه حرارتي رامين واقع در 25 كيلومتري شهر اهواز در مسير جاده مسجد سليمان داراي 4 واحد 315 مگاواتي بخار بوده كه به شبكه سراسري برق متصل مي باشد. پيمانكار اصلي نيروگاه پس از اتمام واحدهاي 1 و 2 و قبل از اتمام نصب واحدهاي 3 و 4 پروژه نيروگاه را ترك نمود. شركت توانير احداث واحدهاي 3 و 4 نيروگاه رامين اهواز را از طريق مناقصه به كنسرسيوم شركتهاي ملي ساختان و جنرال مكانيك واگذار نمود.

کارفرما: شرکت توانیر

اهداف پروژه:

كارهاي اصلي ساختماني واحدهاي 3 و 4 نيروگاه حرارتي رامين اهواز